Gram galai hpaga lam hpo ai 40 ning hpring hkalum shaman zuphpong hpe Bekyin ko hkik pong ai hte hpo hpong dat sai
庆祝改革开放40 周年大会在京隆重举行 习近平发表重要讲话 李克强主持栗战书汪洋赵乐际韩正王岐山出席王沪宁宣读表彰决定

作者:沙红梅 来源:德宏团结报 发布时间:2018-12-25 16:20:29

Si Gyin Hpyin ahkyak mungga hko nga ai.

Sinhua she Bekyin shata 12 nhtoi 18 ya shiga  Gram galai hpaga lam hpo ai 40 ning hpring ai hpe hkalum shaman ai zuphpong gaba hpe nhtoi 18 ya jahpot Bekyin mungchying sha zuphpong gaba htingnu ko hkik pong ai hte hpo hpong sai. Miwa mung suthpom pati ginjo dinghkung mu madu, mungdan tingnyang up, hpyen magam rapdo tingnyang up Si Gyin Hpyin zuphpong hta ahkyak mungga sa hko tsun sai. Li Hkye Hkyang zuphpong aju jum u ai.

Si Gyin Hpyin bungjat tsun ai, 40 ning laman hta lu la ai nsi ko yu yang, pati a ningdo 11 ginjo rapdo nambat masum lang hkumra zuphpong hpang ko nna pati hpung ni amyu bosang shagu ni hpe Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa lam mo, myit mang tara, htung tara, kunghpan maka lam hta majen woi je mat wa ai go tengman ai bungli re, pati a npot nhpang myit mang tara, lam yan, ladat zai nyan shabyin hkrat wa ai go teng man ai bungli re.

Zuphpong shara.

Si Gyin Hpyin bungjat tsun ai, 40 ning na bungli yi-ngam ni hta shadan dan ai lam go, Miwa mung ni go hpanghkrat ai mungdan sharot zinghka hkrat wa na matu, hkum hkrum machyim ladat ni lu la sai, mungkan rapra ai hte sharot zinghka hkrat wa na matu shadut dat sai, Miwa gumsan mungdan ni shinggyim masha ni kunghpan chyoi pra rot jat hkrat wa na matu akyu gaba galo shapro sai.

Si Gyin Hpyin bungjat tsun ai, 40 ning na yi-ngam hta mu chye lu ai lam go, gram galai hpaga lam hpo ai go pati hte mungchying sha ni mungkan lahkam dep na ahkyak mu bungli re, Miwa mung a- lak nsam rong ai hpong shingra masa sharot zinghka hkrat wa ai hta lai ra ai lam nan re, ya prat na Miwa mung hpe sharot zinghka shawum shaja hkrat wa na ladat re, “Latsa ning lahkong” galo sha-  byin  bandung galo shabyin dat na hte Miwa mung mungchying sha ni gumja gumhpra mu galo hkrat wa na ladat gaja mung re.

Li Hke Hkyang, Li Jan Shu, Wang Yang, Wang Hu Lin, Jau Lo Zi, Han Jin, Wang Hkyi Shan ni zuphpong sa lom ma ai.

Si Gyin Hpyin ahkyak mungga hko tsun ai shaloi bungjat tsun ai, anhte a pati ko nna gram galai hpaga lam woi hpo hkrat wa nna, Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa magam mu hpe ndut ndang rai lu shagrang la mat wa sai.

Si Gyin Hpyin madun shapro ai, Miwa gumsan mungdan go sharot, gram galai hpaga lam hpo ai hte Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa magam mu htu sit hkrat wa ai go, manga mali gumlan mu hpang na labau bungli gaba masum re, Miwa mung mungchying sha ni gumja gumhpra wa na bungli gaba masum re. Miwa mung ningbo masha ni go mungdan sharot zinghka hkrat wa na matu mana maka woi shakut hkrat wa ai majo, Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa sharot zinghka hkrat wa lu sai.

Si Gyin Hpyin bungjat tsun ai, pati a nambat 18 lang gasa zuphpong gaba ko nna rai wa yang, pati ginjo ni mungdan ting na amyu bosang shagu ni hpe mungdan sharot zinghka mu woi galo hkrat wa ai majo, ya Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa hpe prat lak ningnan de woi shang mat wa lu sai.

Si Gyin Hpyin madun shapro ai, 40 ning rai wa yang, anhte mungdan ni masa hta hkan nna shakut shaja hkrat wa ai majo, nsi lu la sai. Gram galai hpaga lam hpo ai 40 ning rai wa yang, anhte a pati go mung shawa masha ni hpe woi shakut hkrat wa ai nga yang, mu lam shagu ni hpe galo shabyin la lu mat wa sai.

Si Gyin Hpyin go, gram galai hpaga lam hpo ai ko lu la ai nsi ningli ni hpe ginhtip yu sai. Shi bungjat tsun ai, 40 ning na nsi ningli go lamu de nna dihkrat yu wa ai n re, gadai wa e jo ai mung n re, pati hte mungdan ting na amyu bosang shagu ni salu salat hte shakut nna lu la ai re. anhte go gade shi ning laman hta sha kaga mungdan ni gade tsa ning galo yang she lu la ai nsi ni hpe lu la saga ai. Miwa mung masha ni a lata hte, n lu byin ai bungli hpe lu galo shabyin la sai. Anhte go shinggyim masha ni a matu mauhpa bungli galo ai Miwa mung masha ni hpe grai yu shagrau, grai yu gumrong ra ga ai.

Si Gyin Hpyin madun shapro ai, gram galai hpaga lam hpo ai 40 ning ko na mahkrum madup ni go pati hte mungchying sha ni a sut rai nga ai, shi go Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa go maden hkrat wa na matu ahkyak ai lachyum rong nga ai, galoi mung n gabai kau ai sha ding-yang lang hkrat wa ra ai.

Si Gyin Hpyin madun shapro ai, mungkan zimra nganggrin lam makop maga, Miwa mung hpe makop maga  hkrat  wa  na  matu, hpyen dap shagrang hkrat wa nna, mungkan madang dep ai hpyen dap go maden hkrat wa na.

  (Man 4 de matut hti ga)

编辑:岳元胜