Sakhkung mungdo hpaga hpung ni Myitkyina jong de laika sharin hking rai sa kumhpa ma ai
德宏州侨联德宏州驻缅甸密支那商务代表向缅甸密支那育成学校捐赠电脑仪式

作者:翻译赵敏 来源:德宏团结报 发布时间:2018-12-26 11:15:03

Madu dap shiga Shata 12 nhtoi 16 ya shani, Sakhkung mungdo hpaga hpung na Myitkyina ko dap jung ai gasa ni Mayitkyina Yuchin jong de gumhpro lap mun 3.5 ging ai datnu, dat sumla hkrung htong jak, dat htongnan jak re ni sa kumhpa da ma ai.

Myitkyina Yuchin jong go 1926 ning hta go gap nhtom, ga laika myu 3 galang ta sharin ai hpaji jong re, ya laika sharin to nga ai jong sara marai 68, jongma marai 1720 du nga ai. Ndai lahkong masum ning laman hta Sakhkung mungdo tsang shagu na rung dap ni madi shado ai gata hta, maigan sara ni sa sharin lom ai majo n-gun grai lu wa sai.


编辑:岳元胜