Banmai Samahki Jinghpo Mare Sutring Ningja Manau
泰国景颇族目瑙纵歌节让人流连忘返

作者:孙志荣 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-02 10:56:25

2018 ning shata 12 pro 4 ko nna pro 7 ya  lapran Thailand (Yudiya) Mungdan    Chiangmai (Sinmai myu) Ginwang Banmai Samahki Jinghpo mare ko sut ring ningja manau poi gaba galo lai wa sai.

Manau poi hpe pro 4 ko manam tau, pro 5 hte 6 ko manau manau, pro 7 ko abu bra ma ai. Poi madu ni ko nna sumtsan manam ni hpe Banmai Jinghpo mare ko nna modo  hkying hkum 2 jan no jon ra ai     Chiangmai myu gaba na nbungli gut gaba ko sa tau la ma ai.

Sut ring ningja manau poi gaba go, asak wai mat wa sai Thailand  mungdan a nambat 9 hkohkam (Bhumibol Adulyadej, Rama IX) hpe myit dum ai, ya bai galai ai nambat 10 Thailand hkohkam (MahaVajiralongkom, Rama X) hpe hkap tau la ai, mungkan ting na Jinghpo Wunpong amyu sha ni ringchying gan-ga ningja rot jat wa na matu manau ai  manau re.

Manau poi e Miwa mung de nna du sa ai: Yinnan mungdo gaba htunghking hpung, Linzhang Kinma htunghking hpung,     Sakhkung mungdo htunghking hpung, Mangshi htunghking hpung, Shuili htung- hking hpung, Yinkyang ginwang htung-     hking re htunghking hpung  na htunghking  hpung masha 81 hte htingbu Myen mung Jinghpo mungdo, Sinli ga re de nna du sa ai htunghking hpung ni, Amerigan mungdan, Inglik mungdan, Japan mungdan re maigan mungdan gaba tsomra de nna du sa ai     wuhpung wuhpong hte dinghkrai hku nna du sa ai Jinghpo Wunpong amyu sha ni hte kaga amyu sha ni 500 jan du hkum nna, ginra masha 500 jan hte yong masha hkying jan wu wu di di manau lai wa sai.

Manau poi hta Thailand  mungdan hko hkam hpyen lahta mungdo up hpyendu gaba Sa-ri Su Wun wa sa du nna manau poi hpo lamang sa shang lom da ya ai. Poi masha ni yong alum ala hpyen du gaba Sa-ri Su Wun hpe shong hkap bop la ma ai. Hpyen du gaba wa mung manau poi ginra du sa wa ai hte shi hpe hkap tau hkalum la ai Jinghpo Wunpong amyu sha ni hte kaga amyu mung-   chying sha ni yong hpe ako alo sa shachyan shaga la u ai. Hpyendu gaba wa mani sumsai myiman ningsam hte Jinghpo Wunpong amyu sha ni a tsom shingkang  la ai htung- hking buhpun hking ni hpe san maram rai, du sa ai Jinghpo Wunpong amyu sha ni hpe ganang nang de nna du sa mani nga san shachyan u ai. Shingrai shi mung anhte Jinghpo Wunpong amyu sha ni a manau poi go mungkan hta hkik pong dik ai manau re nga nna sa shakon u ai.

Banmai Jinghpo mare na manau shadung hpe awut hte atsom go da sai hte     maren, manau wang hpe mung atsom kum satsom da masai. Manau shadung ko go Thailand  mungdan na asak wai mat wa sai nambat 9 hkohkam wa a sumla shakap da ai. Manau wang chyinghka hkra maga ko ya galai ai nambat 10 hkohkam a sumla shakap da ai. Poi sa ai ni du sa wa yang, lam lahta maga manau wang rai, manau wang chyinghkang a man ang ko manam ahkyak ni sa hkring sa la na shara lajang da ai. Manau wang a lahta maga go asak wai mat sai Thailand mungdan nambat 9 hkohkam wa Banmai Jinghpo wunpong sha ni hpe sa du gawan, Banmai Jinghpo mare hpe sa masat da ya ai shaloi shi sa du dung ai shara rai, hko- hkam wa  sa dung ai masat dingsat shara galo da ya ma ai.   (Man 4 de matut hti ga)编辑:岳元胜