Nambat 7 lang Sakhkung mungdo gobai gasa zuphpong gaba hpo hong sai Mungdo gobai wunhpom ni ningbo ningla ningnan lata shapro sai
第七次德宏州归侨侨眷代表大会召开

作者:翻译孙志荣 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-02 11:00:22

Madu dap shiga Nambat 7 lang  Sakhkung mungdo Gobai gasa zuphpong gaba shata 12  nhtoi 25 hte 26 ya hta Mangshi ko hpo hpong sai. Zuphpong hta mungdo ningdo 7  gobai rapdo salang lata shapro da sai.

Mungdo gaba Gobai wunhpom pati hpung mu madu He Shang Hung, anhte mungdo na pati asuya du salang Wang Gyin Hkyang, Hpan Yau Hpyin, Hong Li Yin, Rin Yen Jin,  Li Ji Min, Kung Yin Tsun, Yang Ta Hkyin, Hku Shin, Wang Min Shan, Tung Chin Pau, Wang Nin ni zuphpong sa ma ai.

He Shang Hkung zuphpong ko mungga ahkyak matsun ai, shi tsun ai, anhte mungdo go alak mi re ginra gaja re, mungdo pati asuya a uphkang matsun maroi ai gata seng ang ai magam bungli hpe atsom shakut sa wa ga, lai wa sai nambat 6 lang zuphpong gaba ko nna anhte mungdo ni mungdo pati asuya a mastun maroi ko hkan nna mungdo a matsan shawai bungli hta grai kyet shop ai hte galo shakut sa wa saga ai nga nna tsun ai. 

Zuphpong hta, maning na magam buli ni hpe ginchyum dat nna du na sha- ning na bungli ni hprai matsun ai, ningdo 7 rapdo salang mung lata shapro nhtom, ningdo 7 rapdo salang tingnyang up, ta tut bungli shum ningtau tingnyang up,  kaga ningtau tingnyang up, jare ni lata shapro, He Hkyin Go hpe ningdo 7 tingnyang up lata shapro da sai.


编辑:岳元胜