Yinkyang ginwang htunghking hpung ni hkinjon dumsa jaiwa naushong hpaji sharin ma ai.
盈江县2018年景颇族懂撒,肯状文化交流暨传习人培训开班仪式

作者:孙志荣 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-07 09:36:02

Yinkyang ginwang go htunghking hkringhtong hpaji htat ai buga re, 2018 ning shata 11 hte shata 12 hta, Yin-  kyang ginwang Hka-shang gat mare ko jaiwa dumsa, naushong naupa hpaji sharin lai wa sai.

Ndai lahkong lang na sharin hpong hpe htunghking  hpaji grau no hkumzup ai Shadan krung ga e masat nna Shadan krung htunghking wang ko galo ma ai.

2018 ning shata 11 nhtoi 13—16 ya hta Yinkyang ginwang ting na hkinjong dumsa 180 jan Shadan krung htunghking wang numshang lajo shara ko wa du zup nhtom, hkinjong dumsa hpaji sharin hkaja ai lamang galo ma ai. Nhtoi 13 ya shani go Yinkyang ginwang ting na hkinjong dumsa ni du hkum zup nna Hka-shang ginwang do gat mare asuya zuphpong gok ko so ginron zuphpong shong hpo galo ma ai. Yinkyang ginwang htungking hpung ningbo salang wa Du Lahpai No ko nna anhte amyu sha ni a htunghking hkringhtong hpe atsom jom sharum jahkrup bongban ra ai, moi jiwoi lakhtak hta galo lang yu wa ai hkringhtong hpe  hkan nna yong langai  hku myitmang a- hkrum rai jom galo matut ginlen lang mat wa ra ai nga hpaji jo  u ai. Yinkyang ginwang htunghking salang Nogu Brang Nu go lai wa sai ten 2010 ning hta Hka shang ko Sakhkung ting na htunghking salang ni hkumzup  hpo hpong ai htunghking hpong hta sharum masat da ai htung hking lamang ni hpe hti dan u ai. (Man 4 de matut hti ga)


编辑:沙红梅