Li Jan Shu Yinnan ko jep dinglik ai shaloi bungjat tsun aiHkum tsup ai tara hte mungchying sha ni a ahko ahkang ama hkam ya mung shawa masha ni a ngui pyo lam shalo ya na
傈战书在云南展开立法调研时强调用完备的法治保障人民权益增进民生福祉

作者:沙红梅 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-07 10:25:04

Madu dap shiga  Miwa mung pati ginjo mung masa dap dinggrin salang rapdo salang, mungdan mung chying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo ningbo Li Jan Shu go shata 11 nhtoi 28 ya shani ko nna shata 12 pro 1 ya hta, Yinnan ko tsi mawan hte hkamja mu galo hkrat wa na tara jep dinglik ai shaloi bungjat tsun ai, Si Gyin Hpyin a lak prat ningnan Miwa mung alak nsam rong ai hpong shingra masa myit jasat hkan galo shatup hkrat wa, pati ginjo ko nna hprai madun ai hte mung shawa masha ni a myit mada lam ko hkan nna, mung shawa masha ni a nga sat nga sa lam hta na tara do galo shapro shadut dat nna, hkum tsup ai tara hte mung chying sha ni a ahko ahkang hpe ama hkam ya, mung shawa masha ni nga ngui nga pyo lam shadut dat ya na.       

Mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo salang Li Jan Shu Yinnan ko jep dinglik ai shaloi bungjat tsun ai: Hkum tsup ai tara hte mung shawa masha ni a ahko ahkang hpe ama hkam ya ra ai. Shata 11 nhtoi 28 ya shani ko nna shata 12 pro 1 ya shani, Miwa mung pati ginjo mung masa dap dinggrin rapdo salang, mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo ningbo Li Jan Shu Yinnan ko tsi mawan hte hkamja lam tara do masat mu sa jep dinglik yu nga ai.

Tsi mawan hte hkamja lam shadut tara go anhte mungdan tsi mawan hte hkamja lam hte seng ai ahkyak tara re. Mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo ni ko nna tara ndai hpe lahkong lang jep dinglik yu ai hte rau nrip laika hpe hpong  shingra de shabra  dat nna myit lu lam hkan san la rai sai. Yong a hpaji hte tara dodan la hkrat wa na matu, Li Jan Shu go Hkunmin myu, Sakhkung mungdo, Baushan myu hta sa jep dinglik lai wa sai.

Li Jan Shu go mare lok tsi rung ko sa du ai shaloi, lawu tsang tsi rung masha shadang, tsi tsi hkrang rai, tsi tsi madang re lam ni sa san la sai. Machyi masha ni hte sa ja- hta yu, shanhte hpe tsi tsi yi manu n manu, myit dik n myit dik ai lam ni san yu sai.  Ana htang tsi mari, gon lajang, htu ya re lam ni shachyan dan ai hpe atsom madat la, tara ja ja rai nna ana htang tsi wunli lam gon lajang hkrat wa na hku lajin dat sai. Yinnan beyo tsi gung mani hta, Li Jan Shu go tsi dut sha ai hte tsi jep dinglik shapro ai lam ni jep yu sai ai hte rau, amyu tsi hkringhtong hpe atsom matut sharot sa wa nna, mung shawa masha ni hpe akyu htam jo hkrat wa na matu myit mada u ai. Li Jan Shu go gahtong hkan na tsi rung de sa du nna, gahtong masha ni tsi sa tsi, tsi mawan hkamja ama hkam hte dinghku tsi sara asen htu tsi tsi hkrat wa ai lam ni sa san yu nhtom, dai shara na seng ang rungdap ni gahktong buga tsi tsi shara nhpot nhpang go maden, tsi tsi lakung lama galo sharai la nna, mung shawa masha ni a hkamja madang shatso dat ya na hku matsun dat sai.

Li Jan Shu Yinnan ko jep dinglik ai shaloi bungjat tsun ai: Hkumtsup ai htung tara hte mung shawa masha ni a ahko ahkang hte nga ngui nga pyo lam ama hkam ya ra ai.

Shata 11 nhtoi 28 ya shani ko nna shata 12 pro 1 ya shani, Miwa mung ginjo mung masa dap dinggrin salang rapdo salang, mungdan mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo salang Li Jan Shu Yinnan ko tsi mawan hte hkamja lam shadut tara do masat lam jep dinglik yu u ai.

Yinnan mungdo gaba mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo rungdap ko sa jep dinglik ai shaloi, Li Jan Shu go tsang shagu na mungchying sha gasa zuphpong gaba gasa marai 10 hpe laksan shaga la nna zuphpong woi hpong nhtom, shanhte ni hpe tsi mawan hte hkamja lam shadut tara nrip laika hte seng ai myit lu lam ni san la sai. Gasa ni tsun ai aga ni hpe, Li Jan Shu atsom madat mara la nna, gasa ni hte bai jom tsun alun yu rai sai. Shi madun shapro ai, tsi mawan hte hkamja shadut tara galo masat la na rai yang, dinghkung mu madu Si Gyin Hpyin a hkam ja lam hte seng ai gamung ga hkan shatup hkrat wa, mung shawa masha ni a hkamja lam hpe nambat la- ngai ko bang ton da nna, tsi mawan mu hpe htap htuk ai hku galo hkrat wa nna, lam magup hku nna mung chying sha ni a hkamja lam hpe ama hkam ya na.

  (Man 4 de matut hti ga)


编辑:岳元胜