Mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 2 lang zuphpong hkikpong ai hte hpo hpong sai
坚定信心 鼓足干劲 为推动德宏高质量跨越式发展而努力奋斗 州十五届人大二次会议隆重开幕 番跃平主持 卫岗代表州人民政府向大会作政府工作报告 王俊强等在主席台就座

作者:翻译赵敏 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-15 16:39:20

  Madu dap shiga Shata 1 nhtoi 12 ya jahpot, Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 2 lang zuphpong hpe Mangshi zuphpong gaba htingnu ko hkik pong ai hte hpo hpong dat sai. Ndai lang na zuphpong hta sa du lom ai ra ai masha jahpan go marai 270 rai yang, hkrak sa du ai go marai 253 rai nna, tara masa hte htuk nga ai. Zuphpong go zuphpong tingnyang up hpung dinggrin mu tingnyang up, nambat 1 lang hkumra zuphpong aju jum tingnyang up Hpan Yau Hpyin aju jum ai re.

Hpan Yau Hpyin zuphpongaju jum nga ai.

  Ndai lang na zuphpong tingnyang up galo ai go Wang Gyin Hkyang, Hu Shau Chin, Wang Myin Shan, Tung Chin Pau, Yang Li Yin, Sung Yi Fa, Wo Htun, Jau Sin Jo, Nye Mu Hua ni mung no rai nga ai. Hkying10 hta, Hpan Yau Hpyin go zuphpong hpo dat sai nga nna hko tsun dat sai. Mungdo up Wui Kang go mungdo mungchying sha asuya a hkum malai hku nna asuya mu bungli tang tsun dan sai. Tang tsun dan ai hta, lai mat wa sai laning mi na mungchying sha gasa zuphpong gaba ni a mu bungli galo mat wa ai lam ni tang tsun dan nna, 2019 ning hta mungdo pati rapdo asuya ni woion ai gata hta mu bungli atsom bai galo hkrat wa na lam ni bungjat tsun dan sai. Zuphpong hta, 2018 ning Sakhkung mungdo ja sutgan hte hpong shingra sharot zinghka yo shada lam galo shatup hkrat wa ai lam hte 2019 ning ja sutgan hte hpong shingra masa sharot zinghka yo shada nrip laika tang shana, Sakhkung mungdo 2018 ning shara buga ja gumhpro nauson mu galo shatup mat wa ai lam hte 2019 ning shara buga ja gumhpro lang hkrat wa na nauson nrip laika ni hpe gasa ni hpe yu jep shangun sai. Sakhkung mungdo ningdo 15 mungchying sha gasa zuphpong gaba nambat 2 lang zuphpong tingnyang up hpung ni tingnyang up punra hta sa du dung ma ai. Hong Li Yin, Rin Yen Chyin, Li Ji Myin, Yang Shang Hong, Kung Yin Tsun, Yang Ta Hkyin, Ma Yin Fung, Hu Shin, Chyang Hui, Yang Shi Chyong, Li Jin Hon, Wang Yi, Li Chau Wui, Li Hkang Hpyin, Kon Go Jau, Chyu Hkyi, Li Chon, Yang Sin, Jau Hai Wui, Yang Yen, Wang Sin Chai, Lu Wu San, Dau Shau Rui, Rui, Hong Chin, Htau Gyi Zhin, Yi Chyung Sin, Wang Shang Hung ni tingnyang up punra hta sa du dung ma ai. Ami na mungdo gaba tsang ningbo ningsa Lang Ta Chyung, ami na mungdo tsang ningbo ningsa Tau An Gyi, Yang Shi Zhen, Yen Shang Yi, Yang Wun Chyung, Yang Ta Rung, Yang Hung re ni mung tingnyang up punra ko sa du dung ma ai. Mungdo mung masa bongban rapdo ningdo 12 nambat 2 lang zuphpong salang, tara ko hkan nna zuphpong sa lom masha, so shaga na hku dodan ai zuphpong sa lom masha ni go zuphpong hta sa du lom ma ai

编辑:岳元胜