Mungdo mung masa bongban rapdo ningdo 12 Nambat 2 lang zuphpong ongdang ai hte shangut la sai
德宏州政协十二届二次会议胜利闭幕

作者:沙红梅 来源:德宏团结报 发布时间:2019-01-18 16:23:00

Madu dap shiga  Shata 1 nhtoi 14 ya shani, mung masa bongban rapdo Sakhkung mugndo ningdo 12 salang rapdo nambat 2 lang zuphpong go mu lam magup shangut la lu ai hte rau ongdang ai hte shangut la lu sai.

Zuphpong tingnyang ni go Hong Li Yin, Kon Go Jau, Chyu Hkyi, Li Chon, Yang Sin, Jau Hai Wui, Yang Yen, Li Hkyi ni rai ma ai. Kon Go Jau go zuphpong aju jum u ai.

Mungdo pati rapdo mu madu, Shuili mungdan ahkyak majen je hpaga lam hpo chyam shara jak mu rapdo mu madu, gonhkang rapdo mu madu Wang Gyin Hkyang, mungdo mungchying sha gasa zuphpong gaba dinggrin salang rapdo mu madu Hpan Yau Hpyin go tingnyang up punra shong yan lahkum ko sa dung u ai.

Rin Yen Chyin, Li Ji Myin, Yang Seng Hung, Kung Yin Tsun, Yang Ta Hkyin, Ma Yin Fung, Hu Shin, Wang Myin Shan, Yang Li Yin, Wo Htun, Jau Sin Jo, Wang Yi, Li Chau Wui, Li Hkang Hpyin, Yi Chyung Sin, Lu Wu San, Shau Jan Sen, Tau Shau Rui, Rui Hung Chin re ningbo ningla ni go tingnyang up punra hta sa du dung ma ai.

Lang Ta Chyung, Yang Wun Chyung, Yang Shi Hkyen, Ye Shang Yi, Yang Ta Rung re ningbo ningsa ni tingyang up punra hta sa du dung ma ai.

Ndai lang na sa du ra ai masha go marai 278 rai yang, hkrak sa du ai masha jahpan go marai 252 du nna tara masa hte htuk nga ai.

Zuphponga hta Li Hkyi hpe mung masa bongban rapdo Sak hkung mungdo ningdo 12 salang rapdo chyare du lata ton, Chyu Wun Hko hpe mung masa bongban rapdo Sakhkung mungdo ningdo 12 salang rapdo dinggrin mu gun salang shata shapro ton rai sai.

Zuphpong hta mung masa bongban rapdo Sakhkung mungdo ningdo 12 salang rapdo nambat 2 lang zuphpong na shon laika jep lajang ai lam tang tsun dan, mung masa bongban rapdo Sakhkung mungdo ningdo 12 salang rapdo nambat 2 lang zuphpong ga makyit  hpe jom myit hkrum da sai.

Hong Li Yin go ya bai galo hkrat wa na mu lam ni madun shapro bungjat tsun dat sai.

  Zuphpong go mungdan mahkon nsen ko shangut kau dat sai.


编辑:岳元胜