Nshon Hpungsin manau hpeNgui ngui pyo pyo hte nau lai wa sai
人山人海,陇川朋生万人同跳目瑙纵歌

作者:赵敏 来源:德宏团结报 发布时间:2019-03-04 09:19:45

Madu dap shiga Panse pan pu an nga, pyo la ai manau poi bai du ra ai. Shata 2 nhtoi 19 ya ko nna 20 ya laman hta, Nshon ginwang ningdo 38 lang Hpungsin htunghking manau poi hpe Kyinhkan gat mare Hpungsin naura ko galo lai wa sai.

Ginwang pati rapdo mu madu ningtau, ginwang up Jin Hung Yin nau hpo mungga hko tsun  u ai.

Lai wa sai shaning hta, Nshon ginwang pati rapdo, asuya ni amyu htunghking laili hpe manu shadan let, bu hkom ginra go maden shaja hkrat wa ai majo, bu hkom magam sharot la lu sai. Nga chyai, yu chyai, modo got hkom chyai, jarit lai nna bu hkom rai mai ai hta n-ga,“Miwa mung manau buga”ngu ai shingteng amying mung grau nna danhkong wa sai majo, Nshon ginwang mung Yinnan a sinna mayan na alak mi re bu hkom shara byin tai wa sai.

Jinghpo Wunpong htung hking nsen ngoi ra ai, htung-    hking bu hpun tsom la sai, singgo do nna ka manot nga ai naushong naupa ni wa mung tsomhtap la sai. Chyingbau nsen gadu, ora ra nau pa pa mayu, shadang sha ni go rudu nhtu lam, shayi sha  ni go jamgo layit wam, maigan manam ni mung du, sumtsan jinghku ni mung zup, tsom la sai oi, pyo la sai oi!

  Manau go anhte Jinghpo Wunpong myu sha ni a hkik pong dik ai htunghking poi rai nga ai, shi go padang ninglo nsi hkungdon ai apoi re sha n-ga, htunghking labau, kunghpan maka, manot shingni ni yong hpe shadan shaleng lu ai poi gaba re. Shi hpe“Ajan shingbut ga” “Lamun latsa ginsup”ngu nna mungdan sut masat la nga sai.


编辑:岳元胜